Adres
Sint Antonieweg 9 8161 CG Epe
Openingstijden
Ma - vrij: 09:00 - 18:00 uur

Supervisie is een methode gericht op het leren zelfstandig en integratief kunnen functioneren in een werksituatie, waarin het doelgericht hanteren van de relatie therapeut -cliënt belangrijk is. In veel werksituaties is de inzet van de eigen persoon een belangrijk instrument van de therapeut. Zich methodisch doelgericht in kunnen zetten in het contact met de cliënt is dan een kernopgave. Supervisie wordt ook wel omschreven als: de supervisant leert  leren.

Onder integratief functioneren wordt verstaan het op elkaar afstemmen van twee niveaus: een functioneren van de persoon vanuit de samenhang denken, voelen en handelen (1e niveau) ten opzichte van persoon, beroep en werk(2e niveau). Op basis hiervan zijn in de supervisie een
viertal modaliteiten te onderscheiden namelijk de leer-, persoons-, methodisch- en taakgerichte modaliteit.

De supervisant leert in de supervisie door werksituaties te problematiseren en door te reflecteren op de hierboven genoemde twee niveaus. Op basis van deze inzichten leert de supervisant om tot veranderingen en optimalisering van zijn deskundigheid als persoon in zijn beroep en zijn werk te komen. De concrete werk- of stagesituaties van de supervisant vormen daarbij een startpunt van het leerproces.

Het uitgangspunt bij supervisie is, dat het adequaat uitvoeren van deze werkzaamheden het best geleerd kan worden door aan de uitvoering van het werk een leersituatie (supervisie) te koppelen die óók een directe contactsituatie is en waarin de interacties tussen supervisant(en) en supervisor van centraal belang zijn.

De supervisor zal deze interactie doelgericht hanteren, zoals ook de werker het contact met zijn cliënt doelgericht dient te hanteren. Zodoende is er in de supervisie sprake van ervarings-leren o.a op basis van parallelprocessen tussen werk en supervisie.

Waarom supervisie?
-nodig voor registratie trajecten o.a. voor FVB-in het kader van een opleiding en verdere professionalisering.
-kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering.
-reflectie op eigen handelen ter preventie van burnout.
-opfriscursus.

Welke soorten supervisie?
-Onderwijs/opleiding supervisie
-Supervisie op initiatief van de professional
-Supervisie op verzoek van de werkgever
-Supervisie in het kader van (her)registratie.

Inhoud:
De inhoud van de supervisie wordt mede bepaald door de leervragen van de supervisant en vanuit welk kader de supervisie aangevraagd wordt. De onderstaande onderwerpen komen vrijwel altijd aan de orde in het supervisie proces.
-supervisie contract.
-leervragen-leerdoelen-leerweg.
-onderzoeken van de persoonlijke manier van leren.
-socialisatie.
-reflecteren op de eigen werksituatie aan de hand van reflectie verslagen en casussen.
-de supervisie situatie wordt gebruikt als leersituatie, parallelproces
-het onderzoeken van de eigen werk- en beroepssituatie en de plaats van de supervisant daarin.

De werkwijze van supervisie:
De supervisant komt om te leren. De ondersteuning van de supervisor richt zich op het aanbieden van de condities die nodig zijn om een proces aan te gaan waarin geleerd kan worden. Het leren in de supervisie richt zich op verandering van deskundigheid in werk en beroep en is dus een directe
koppeling werk-leersituatie noodzakelijk. Reflectieverslagen en casussen vormen een belangrijk start- en referentiepunt van de supervisie bijeenkomsten.

De supervisie zal een vaste structuur hebben waarin de volgende onderdelen te onderscheiden zijn: inleiding, reflectieverslag, actualiteit, casus etc., evaluatie en opdrachten voor de volgende keer.

Na drie bijeenkomsten vindt een tussenevaluatie plaats waarna besloten kan worden om verder te gaan of te stoppen. Ook halverwege en aan het einde vinden evaluatie momenten plaats gericht op doelen, inhoud en samenwerking.

Vorm
Supervisie kan zowel individueel als in een groep worden plaatsvinden. In het geval van groepssupervisie dient u zich als groep aanmelden, max. 4 personen.

Aantal bijeenkomsten en frequentie:
Bij leer- en opleidingsupervisie waar sprake is van het aangaan van een proces wordt minimaal 15 maal geadviseerd. Indien er een gerichte supervisievraag is op een deelgebied dan is overleg nodig over een geringer aantal bijeenkomsten.

In overleg met de supervisant wordt afgesproken welke frequentie gehanteerd wordt. In het begin van het supervisie proces wordt geadviseerd wekelijks of tweewekelijks contact te hebben, later in het proces is twee- of driewekelijks gewenst.

Kosten.
Kosten voor een individuele supervisie: € 85,- tot € 95,- per 60 minuten.
Voor een groepssupervisie worden naar rato afspraken gemaakt.